Ήλιος – Χαρακτηριστικά


Ήλιος
Χαρακτηριστικά

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η καρδιά του συστήματος αποτελείται από έναν διακομιστή που εκτελεί την πλατφόρμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL Server. Εκεί φιλοξενείται η κεντρική ΒΔ του ΗΛΙΟΣ.
Οι τερματικοί σταθμοί εκτελούν την ειδική εφαρμογή-πελάτη και επικοινωνούν με τον διακομιστή μέσω τοπικού δικτύου.
Εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας της ΒΔ λαμβάνονται αυτόματα και περιοδικά και αποθηκεύονται σε δικτυακό εξωτερικό σκληρό δίσκο.

ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το είδος πρόσβασης καθορίζεται από πολιτικές ασφάλειας που υλοποιούνται τόσο στην εφαρμογή-πελάτη όσο και στην κεντρική ΒΔ και εξαρτώνται από τα υπηρεσιακά καθήκοντα του κάθε συνδεόμενου χρήστη.
Τα επίπεδα που υποστηρίζει ο “ΗΛΙΟΣ” είναι:

 • Καμία πρόσβαση (πλήρης απαγόρευση προσπέλασης).
 • Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση (επιτρέπεται η επισκόπηση, αλλά όχι η τροποποίηση των στοιχείων).
 • Πλήρης πρόσβαση (επιτρέπεται η επισκόπηση και η τροποποίηση των στοιχείων).
 • Πρόσβαση Επιβλέποντος (επιτρέπεται η επισκόπηση όλων των τομέων του ΟΠΣ, καθώς και η ρύθμιση βασικών παραμέτρων λειτουργίας).
 • Πρόσβαση Διαχειριστή (πλήρης πρόσβαση σε όλους τους τομείς και όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του ΟΠΣ).

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η βάση δεδομένων και το περιβάλλον χρήσης του ΗΛΙΟΣ χωρίζονται στις εξής ενότητες:

 • Προσωπικά στοιχεία
  (στοιχεία επικοινωνίας, οικογενειακής κατάστασης, κ.λπ.)
 • Υπηρεσιακά στοιχεία
  (πληροφορίες για μισθολογικά, διοικητικά, εκπαιδευτικά θέματα, κ.λπ.)
 • Υπηρεσιακές μεταβολές
  (αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση, όπως αυτές καταχωρούνται στους ατομικούς φακέλους)
 • Άδειες
  (πληροφορίες για όλων των ειδών τις άδειες)
 • Θερινές υπηρεσίες
  (ημερολογιακή κατανομή των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ)

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά του ΗΛΙΟΣ είναι ο ισχυρός μηχανισμός αναζήτησης εγγραφών.
Όλα ανεξαιρέτως τα πεδία που αποθηκεύονται στην κεντρική βάση δεδομένων μπορούν να συνδυαστούν μέσω λογικών και συγκριτικών τελεστών για τη δημιουργία προσαρμοσμένων φίλτρων, ώστε να παραχθούν γρήγορα και εύκολα ακόμα και οι πιο ιδιάζοντες κατάλογοι αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα, πλέον είναι υπόθεση δευτερολέπτων η δημιουργία μιας κατάστασης που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, το κινητό τηλέφωνο, τον αριθμό τέκνων, το σχολείο οργανικής, την ημερομηνία διορισμού (κ.ο.κ.), όλων των καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19 & ΠΕ20) οι οποίοι έχουν περισσότερα από 2 παιδιά, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, δεν έχουν πάρει άδεια ανατροφής (κ.ο.κ), ταξινομημένης σε φθίνουσα σειρά με κριτήριο την ημερομηνία διορισμού.

Η ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Το ΟΠΣ ΗΛΙΟΣ έχει τη δυνατότητα εξαγωγής όλων των δεδομένων του σε αρχεία ευρέως διαδεδομένων προτύπων. Οι κατάλογοι στοιχείων του, τα αποτελέσματα των αναζητήσεων βάσει φίλτρων, καθώς και όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που υποστηρίζει (πχ. αποφάσεις αδειών, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, κ.α.) μπορούν άμεσα να εξαχθούν ώς αρχεία Microsoft Word και Excel, για περαιτέρω διαμόρφωση ή ανεξάρτητη αποθήκευση.

Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω των συνεχών αναβαθμίσεων και προσθηκών, για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της κεντρικής βάσης δεδομένων, το πρόγραμμα-πελάτης που εκτελείται στους υπολογιστές των χρηστών ελέγχει κατά την εκκίνησή του εάν υπάρχει στον διακομιστή κάποια νεότερη έκδοσή του. Σε αυτήν την περίπτωση αυτο-αναβαθμίζεται αυτόματα. Για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπεται η σύνδεση στη ΒΔ εκδόσεων του προγράμματος διαφορετικών της πλέον πρόσφατης.

< Προηγούμενο: Γενικά
Ήλιος – Χαρακτηριστικά
Επόμενο: Φωτογραφίες >