ΓλωσσοΜάθεια (Μεταγλωττιστής) – Συντακτικό – Εμπλουτισμένο


ΓλωσσοΜάθεια (Μεταγλωττιστής)
Εμπλουτισμένο συντακτικό

Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων, η ΓλωσσοΜάθεια πλέον διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό πρόσθετων δυνατοτήτων. Τα νέα αυτά χαρακτηριστικά κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Εντολές διαχείρισης αρχείων
 • Εντολές διαχείρισης οθόνης
 • Πρόσθετες μαθηματικές συναρτήσεις
 • Εντολές διαχείρισης χαρακτήρων
 • Εντολές διακοπής ροής

Στόχος αυτού του εμπλουτισμού είναι η αύξηση της χρηστικότητας του προγράμματος σε διδακτικές εφαρμογές, πέρα από την “Ανάπτυξη Εφαρμογών”. Βέβαια η συμβατότητα της ΓλωσσοΜάθειας με την ΑΕΠΠ παραμένει πλήρης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι εντολές που ακολουθούν δεν περιλαμβάνονται στην ύλη της ΑΕΠΠ


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δηλώσεις ΑΡΧΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΡΧΕΙΑ ΑΚΕΡΑΙΩΝ: μεταβλητές_αρχείων
    ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ: μεταβλητές_αρχείων
    ΑΡΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ: μεταβλητές_αρχείων
    ΑΡΧΕΙΑ ΛΟΓΙΚΩΝ: μεταβλητές_αρχείων

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΡΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, Α1
 ΑΡΧΕΙΑ ΑΚΕΡΑΙΩΝ: ΣΤΑΘΕΡΑ_ΤΗΛ, ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Συσχέτιση αρχείων

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλ_αρχείου, όν_αρχείου_στο_δίσκο

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ, 'ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛΕΦΩΝΑ'
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, 'C:\ADDR.TXT'

Η εντολή αυτή καθορίζει σε ποιο αρχείο του δίσκου θα αντιστοιχεί κάθε μεταβλητή αρχείου.
Το όνομα του αρχείου στο δίσκο θα πρέπει να εσωκλείεται σε αποστρόφους και μπορεί να περιέχει την πλήρη διαδρομή του αρχείου. Αν δεν εκτελεστεί πρώτα η ΣΥΣΧΕΤΙΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ, καμιά άλλη εντολή αρχείων δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δημιουργία ΑΡΧΕΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλητή_αρχείου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ

Δημιουργεί ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ κάποιο αρχείο. Αν το αρχείο υπήρχε ήδη, όλα του τα περιεχόμενα θα διαγραφούν. Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενα ενός αρχείου θα πρέπει πρώτα να το ανοίξετε. Ο δείκτης του αρχείου τοποθετείται στο πρώτο στοιχείο του.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Άνοιγμα ΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΝΟΙΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλητή_αρχείου

ΑΝΟΙΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενα ενός αρχείου θα πρέπει πρώτα να το ανοίξετε. Ο δείκτης του αρχείου τοποθετείται στο πρώτο στοιχείο του. Το αρχείο πρέπει να υπάρχει ήδη, αλλιώς θα δημιουργηθεί σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μετακίνηση δείκτη ΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΤΡΕΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλητή_αρχείου, θέση

ΔΙΑΤΡΕΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ, 5
ΔΙΑΤΡΕΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ Α1, ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(Α1)+1

Όλες οι αναγνώσεις/εγγραφές από/σε αρχείο γίνονται στη θέση του αρχείου στην οποία βρίσκεται ο δείκτης του. Με την εντολή ΔΙΑΤΡΕΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ μπορείτε να μετακινήσετε αυτόν τον δείκτη. Οι θέσεις ενός αρχείου ξεκινούν από τον αριθμό 1 και φτάνουν μέχρι τον αριθμό που επιστρέφει η συνάρτηση ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ. Το δεύτερο παράδειγμα παραπάνω, τοποθετεί το δείκτη του αρχείου Α1 στο τέλος του αρχείου, ώστε η επόμενη εντολή εγγραφής να προσθέσει δεδομένα χωρίς να χαθούν τα προηγούμενα. Για να λειτουργήσει η ΔΙΑΤΡΕΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ, το αρχείο θα πρέπει να είναι ανοικτό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Εγγραφή δεδομένων σε ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλητή_αρχείου, συμβατή_μεταβλητή

ΓΡΑΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΗΛ

Το περιεχόμενο της συμβατής_μεταβλητής θα γραφτεί στη θέση που βρίσκεται ο δείκτης του αρχείου. Η συμβατή_μεταβλητή θα πρέπει να είναι του ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ με το αρχείο. Δηλαδή για αρχεία που δηλώθηκαν ΑΡΧΕΙΑ ΑΚΕΡΑΙΩΝ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταβλητές ΑΚΕΡΑΙΩΝ, κοκ. Μετά από κάθε εντολή ΓΡΑΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ, ο δείκτης του αρχείου αυξάνεται αυτόματα κατά ένα. Για να λειτουργήσει η ΓΡΑΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ, το αρχείο θα πρέπει να είναι ανοικτό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ανάγνωση δεδομένων από ΑΡΧΕΙΟ

ΔΙΑΒΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλητή_αρχείου, συμβατή_μεταβλητή

ΔΙΑΒΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΗΛ

Για τη συμβατή_μεταβλητή ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στην εντολή ΓΡΑΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ. Μετά την εκτέλεση της ΔΙΑΒΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ η συμβατή_μεταβλητή θα πάρει την τιμή που είχε αποθηκευμένη το αρχείο στη θέση που βρισκόταν ο δείκτης του. Μετά από κάθε εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ, ο δείκτης του αρχείου αυξάνεται αυτόματα κατά ένα. Για να λειτουργήσει η ΔΙΑΒΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ, το αρχείο θα πρέπει να είναι ανοικτό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Αποκοπή τμήματος ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΟΚΟΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλητή_αρχείου

ΑΠΟΚΟΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ Α1

Η εντολή αυτή διαγράφει όλα τα δεδομένα του αρχείου, από τη θέση που βρίσκεται ο δείκτης του και έπειτα. Για να λειτουργήσει η ΑΠΟΚΟΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ, το αρχείο θα πρέπει να είναι ανοικτό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Συνάρτηση θέσης δείκτη ΑΡΧΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ_ΑΡΧΕΙΟΥ(μεταβλητή_αρχείου)

Κ <-- ΘΕΣΗ_ΑΡΧΕΙΟΥ(Α1)
ΓΡΑΨΕ ΘΕΣΗ_ΑΡΧΕΙΟΥ(Α1)
ΔΙΑΤΡΕΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ Α1, ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(Α1)+1

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει τη θέση που έχει ο δείκτης ενός αρχείου. Η τιμή της μπορεί να είναι από 1 (αρχή του αρχείου) μέχρι ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(…) (τέλος του αρχείου). Για να λειτουργήσει η ΘΕΣΗ_ΑΡΧΕΙΟΥ, το αρχείο θα πρέπει να είναι ανοικτό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Συνάρτηση ύπαρξης ΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ_ΑΡΧΕΙΟ(όνομα αρχείου)

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ Τ1, 'ΤΕΣΤ_1'
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ_ΑΡΧΕΙΟ('ΤΕΣΤ_1')=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
 ΑΝΟΙΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ 'ΤΕΣΤ_1'
ΑΛΛΙΩΣ
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ 'ΤΕΣΤ_1'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Η ΥΠΑΡΧΕΙ_ΑΡΧΕΙΟ παίρνει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ όταν το αρχείο με το όνομα που καθορίζεται υπάρχει ήδη στο δίσκο και την τιμή ΨΕΥΔΗΣ στην αντίθετη περίπτωση. Το αρχείο θα πρέπει να είναι κλειστό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Συνάρτηση μεγέθους ΑΡΧΕΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(μεταβλητή_αρχείου)

Κ <-- ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(Α1)
ΓΡΑΨΕ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(Α1)
ΔΙΑΤΡΕΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ Α1, ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(Α1)+1

Η ΜΕΓΕΘΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ επιστρέφει των αριθμό των εγγραφών που έχουν γίνει σε ένα αρχείο. Για να λειτουργήσει αυτή η εντολή, το αρχείο θα πρέπει να είναι ανοικτό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Συνάρτηση τέλους ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(μεταβλητή_αρχείου)

ΑΝΟΙΞΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ
ΟΣΟ ΤΕΛΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ(ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ)=ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 ΔΙΑΒΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΗΛ
 ΓΡΑΨΕ ΑΡΙΘΜΟΣ_ΤΗΛ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΚΛΕΙΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ

Η συνάρτηση ΤΕΛΟΣ_ΑΡΧΕΙΟΥ παίρνει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ όταν ο δείκτης του αρχείου βρίσκεται στο τέλος του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις έχει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ. Για να λειτουργήσει αυτή η εντολή, το αρχείο θα πρέπει να είναι ανοικτό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τερματισμός χρήσης ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλητή_αρχείου

ΚΛΕΙΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΑ_ΤΗΛ

Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας με κάποιο αρχείο πρέπει να το κλείσετε ώστε να αποφύγετε πιθανή απώλεια δεδομένων του αρχείου. Ένα αρχείο μπορεί να ανοίξει και να κλείσει απεριόριστες φορές μέσα σε ένα πρόγραμμα.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Αλλαγή ονόματος ΑΡΧΕΙΟΥ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλ_αρχείου, σταθερά_χαρακτήρων
ή
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλ_αρχείου, μεταβλ_χαρακτήρων

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ Α1, 'ΟΝΟΜΑΤΑ.ΤΧΤ'
Χ <-- 'ΕΞΟΔΑ'
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ Α1, Χ

Η εντολή αυτή αλλάζει το όνομα με το οποίο είναι αποθηκευμένο ένα αρχείο στο δίσκο. Το νέο όνομα του αρχείου πρέπει να εσωκλείεται σε αποστρόφους. Για να λειτουργήσει η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΕ_ΑΡΧΕΙΟ, το αρχείο θα πρέπει να είναι κλειστό.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Διαγραφή ΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ μεταβλητή_αρχείου

ΔΙΑΓΡΑΨΕ_ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΘΕΡΑ_ΤΗΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Εκτέλεση εξωτερικού προγράμματος

ΣΕΙΡΙΑΚΗ_ΕΚΤΕΛΕΣΗ ή ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΕ όνομα_προγράμματος

ΕΚΤΕΛΕΣΕ 'C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE'

Το όνομα του προγράμματος πρέπει να εσωκλείεται σε αποστρόφους.
Υπάρχουν 2 τρόποι να κληθεί ένα εξωτερικό πρόγραμμα:
α) Αν πριν την ΕΚΤΕΛΕΣΕ δοθεί η εντολή ΣΕΙΡΙΑΚΗ_ΕΚΤΕΛΕΣΗ, τότε το αρχικό πρόγραμμα θα περιμένει την ολοκλήρωση του καλούμενου προγράμματος και έπειτα θα συνεχίσει την εκτέλεσή του.
β) Αν πριν την ΕΚΤΕΛΕΣΕ δοθεί η εντολή ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_ΕΚΤΕΛΕΣΗ, τότε το αρχικό πρόγραμμα θα συνεχίσει την εκτέλεσή του παράλληλα με το καλούμενο.
Αν δεν οριστεί τρόπος εκτέλεσης, ως προεπιλεγμένη θεωρείται η ΣΕΙΡΙΑΚΗ_ΕΚΤΕΛΕΣΗ.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Καθαρισμός οθόνης

ΚΑΘΑΡΙΣΕ_ΟΘΟΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΕ_ΟΘΟΝΗ 

Καθαρίζει όλα τα περιεχόμενα της οθόνης και τοποθετεί τη γραφίδα στην επάνω αριστερή γωνία (θέση 1,1).


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μετακίνηση γραφίδας

ΠΗΓΑΙΝΕ_ΧΥ οριζόντια_θέση, κατακόρυφη_θέση

ΠΗΓΑΙΝΕ_ΧΥ 20,10

Στο παραπάνω παράδειγμα η γραφίδα θα τοποθετηθεί στην 20η στήλη και στη 10η γραμμή. Σε αυτό το σημείο θα εμφανιστεί το μήνυμα της επόμενης εντολής ΓΡΑΨΕ.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Συναρτήσεις οριζόντιας και κατακόρυφης θέσης γραφίδας

ΘΕΣΗ_Χ
ΘΕΣΗ_Υ

Κ <-- ΘΕΣΗ_Χ
ΠΗΓΑΙΝΕ_ΧΥ ΘΕΣΗ_Χ+10, ΘΕΣΗ_Υ
ΓΡΑΨΕ ΘΕΣΗ_Υ
ΠΗΓΑΙΝΕ_ΧΥ ΘΕΣΗ_Χ, ΘΕΣΗ_Υ-1

Οι δύο αυτές συναρτήσεις επιστρέφουν την τρέχουσα οριζόντια (ΘΕΣΗ_Χ) και κατακόρυφη (ΘΕΣΗ_Υ) θέση της γραφίδας.
Η δεύτερη εντολή του παραπάνω παραδείγματος θα μετακινήσει τη γραφίδα κατά 10 θέσεις δεξιότερα.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών

ΤΥΧΑΙΟΣ(επάνω_όριο)

Χ <-- ΤΥΧΑΙΟΣ(100)
ΓΡΑΨΕ ΤΥΧΑΙΟΣ(10)+1

Η συνάρτηση ΤΥΧΑΙΟΣ δημιουργεί ψευδοτυχαίους αριθμούς, η τιμή των οποίων κυμαίνεται ως εξής: 0 <= αριθμός < επάνω_όριο.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μαθηματικές συναρτήσεις

1) ΣΤΡΟΓΓ(αριθμός)
2) Κ_Μ(αριθμός)

ΓΡΑΨΕ ΣΤΡΟΓΓ(4.96)
Μ <-- ΣΤΡΟΓΓ(2*Χ)

ΓΡΑΨΕ Κ_Μ(Α+Β/3)
Π <-- Κ_Μ(1.234)

1) Η ΣΤΡΟΓΓ δίνει τη στρογγυλοποίηση ενός αριθμού στον πλησιέστερο ακέραιο. Για παράδειγμα: ΣΤΡΟΓΓ(5.87) = 6.
2) Η ΚΜ δίνει το κλασματικό μέρος ενός αριθμού. Για παράδειγμα: Κ_Μ(2.75) = 0.75.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Διαχείριση χαρακτήρων

1) ΜΗΚΟΣ_ΧΑΡ(μεταβλητή_ή_σταθερά_χαρακτήρων)
2) ΧΑΡ(ακέραιος_αριθμός)
3) ΣΕΙΡΑ_ΧΑΡ(μεταβλητή_ή_σταθερά_χαρακτήρα)

Ι <-- 67
ΓΡΑΨΕ ΧΑΡ(Ι)
ΓΡΑΨΕ ΧΑΡ(84)

Α <-- 'Ανάπτυξη Εφαρμογών'
ΓΡΑΨΕ ΜΗΚΟΣ_ΧΑΡ(Α)
ΓΡΑΨΕ ΣΕΙΡΑ_ΧΑΡ(Α[2])
ΓΡΑΨΕ ΣΕΙΡΑ_ΧΑΡ('λ')

1) Η συνάρτηση ΜΗΚΟΣ_ΧΑΡ επιστρέφει το μέγεθος (σε χαρακτήρες) μιας μεταβλητής χαρακτήρων. Για παράδειγμα: ΜΗΚΟΣ_ΧΑΡ(‘ΑΒΓ’) = 3.
2) Κάθε χαρακτήρας ενός υπολογιστή έχει και έναν κωδικό αριθμό. Η συνάρτηση ΧΑΡ σας
επιτρέπει να δείτε σε ποιο χαρακτήρα αντιστοιχεί κάποιος αριθμός.
Για παράδειγμα, η παρακάτω εντολή θα εμφανίσει όλους τους χαρακτήρες που υποστηρίζει ο υπολογιστής σας:

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 255
 ΓΡΑΨΕ ΧΑΡ(Κ)
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

3) Η συνάρτηση ΣΕΙΡΑ_ΧΑΡ έχει αντίστροφη λειτουργία από αυτήν της ΧΑΡ. Δηλαδή επιστρέφει τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα χαρακτήρα. Η ΣΕΙΡΑ_ΧΑΡ μπορεί να δέχεται σαν παράμετρο ΜΟΝΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ και όχι ολόκληρες μεταβλητές χαρακτήρων. Η ΓλωσσοΜάθεια υλοποιεί εσωτερικά τις μεταβλητές χαρακτήρων σαν πίνακες από μεμονωμένους χαρακτήρες (με μέγιστο μήκος 255). Άρα, αν θεωρήσουμε τη μεταβλητή χαρακτήρων Λ = ‘ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ’, τότε το Λ[3] είναι μια μεταβλητή μεμονωμένου χαρακτήρα και έχει τιμή Λ[3] = ‘Ρ’.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Εντολές διακοπής ροής

1) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
2) ΕΞΟΔΟΣ
3) ΚΛΕΙΣΕ_ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΑΝ Χ=0 ΤΟΤΕ 
 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΙΩΣ
 ΕΞΟΔΟΣ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

1) Η εντολή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ σταματάει άμεσα την εκτέλεση του προγράμματος.
2) Η εντολή ΕΞΟΔΟΣ διακόπτει την εκτέλεση του υποπρογράμματος (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ) μέσα στο οποίο βρίσκεται και επιστρέφει τον έλεγχο στο κυρίως πρόγραμμα. Αν τοποθετηθεί μέσα στο κυρίως πρόγραμμα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ.
3) Η εντολή ΚΛΕΙΣΕ_ΠΑΡΑΘΥΡΟ κλείνει αυτόματα το παράθυρο του προγράμματος, τερματίζοντας έτσι και τη λειτουργία του.

< Προηγούμενο: Γενικά
ΓλωσσοΜάθεια (Μεταγλωττιστής) – Εμπλουτισμένο συντακτικό
Επόμενο: Φωτογραφίες >