ΓλωσσοΜάθεια – Συντακτικό


ΓλωσσοΜάθεια
Συντακτικό

ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τίτλος προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εύρεση_Μεγίστου

ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δηλώσεις σταθερών

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
    ΟΝΟΜΑ_1=ΤΙΜΗ_1
    ΟΝΟΜΑ_2=ΤΙΜΗ_2
    ΟΝΟΜΑ_3=ΤΙΜΗ_3
        :
    ΟΝΟΜΑ_Ν=ΤΙΜΗ_Ν

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
 π=3.14
 απόσταση=2500
 λέξη='Καλημέρα'
 βρέθηκε=ΑΛΗΘΗΣ
 τέλος_πίνακα=ΨΕΥΔΗΣ

Σε περίπτωση που δε θα χρησιμοποιηθούν σταθερές, η παράγραφος αυτή είναι δυνατό να παραληφθεί.
Στους δεκαδικούς αριθμούς σαν υποδιαστολή πρέπει να χρησιμοποιείται η τελεία “.”


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δηλώσεις μεταβλητών

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΤΥΠΟΣ_1: ΟΝΟΜΑ_Α1, ΟΝΟΜΑ_Α2, … , ΟΝΟΜΑ_Αn
    ΤΥΠΟΣ_2: ΟΝΟΜΑ_Β1, ΟΝΟΜΑ_Β2, … , ΟΝΟΜΑ_Βn
        :
    ΤΥΠΟΣ_Ν: ΟΝΟΜΑ_Ν1, ΟΝΟΜΑ_Ν2, … , ΟΝΟΜΑ_Νn

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, άθροισμα, πιν[100], α
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: x, Α[20], μέσοςόρος 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ονοματεπώνυμα[5000], διεύθυνση
 ΛΟΓΙΚΕΣ: βρέθηκε, είναι_αγόρι[192]

Σε περίπτωση που δε θα χρησιμοποιηθούν μεταβλητές, η παράγραφος αυτή είναι δυνατό να παραληφθεί.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έναρξη εντολών προγράμματος

ΑΡΧΗ

ΑΡΧΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τελεστής εκχώρησης

ΟΝΟΜΑ_ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ <– ΤΙΜΗ
ή
ΟΝΟΜΑ_ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ <– ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

κ <-- 5
απόσταση <-- 48.2
διεύθυνση <-- 'Π. Κορομηλά 56'
βρέθηκε <-- ΑΛΗΘΗΣ
τέλος_πίνακα <-- ΨΕΥΔΗΣ
πιν[51] <-- 10
x <-- (κ*απόσταση-2)/πιν[51]
α <-- α+1

Σαν σύμβολο εκχώρησης χρησιμοποιείται ο συνδυασμός ” <– ” λόγω αδυναμίας των πληκτρολογίων να εμφανίσουν με άμεσο τρόπο το αριστερό βέλος.
Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή εκχώρησης ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων θα εμφανιστεί σφάλμα ασυμβατότητας τύπων. Η μοναδική περίπτωση που μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο είναι όταν αποθηκεύετε μια ΑΚΕΡΑΙΑ τιμή/μεταβλητή/παράσταση σε μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μεταβλητή (το αντίθετο δεν είναι δυνατό να γίνει).


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Εντολή εισόδου

ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ_1, ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ_2, … , ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ_Ν

ΔΙΑΒΑΣΕ x
ΔΙΑΒΑΣΕ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κ
ΔΙΑΒΑΣΕ πιν[1], α

Αφού εισαγάγετε δεδομένα σε μία ΔΙΑΒΑΣΕ θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για επικύρωση.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Εντολή εξόδου

ΓΡΑΨΕ ‘ΜΗΝΥΜΑ’
ή
ΓΡΑΨΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ_1, ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ_2, … , ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ_Ν
ή
ΓΡΑΨΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ_1, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ_2, … , ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ_Ν

ΓΡΑΨΕ 'Δώσε έναν αριθμό'
ΓΡΑΨΕ άθροισμα
ΓΡΑΨΕ 'Μέσος όρος = ', άθροισμα/πλήθος
ΓΡΑΨΕ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση
ΓΡΑΨΕ 'Η ', κ, 'ή τιμή είναι ίση με:', Π[Κ]

Αν χρησιμοποιήσετε τη ΓΡΑΨΕ για να δείτε την τιμή μιας λογικής μεταβλητής/παράστασης, θα εμφανιστεί η λέξη ΑΛΗΘΗΣ ή η λέξη ΨΕΥΔΗΣ.
Μετά την εκτέλεση μιας ΓΡΑΨΕ η γραφίδα μετακινείται αυτόματα στην αρχή της επόμενης γραμμής.
Η εντολή ΓΡΑΨΕ χωρίς καθόλου παραμέτρους αφήνει μια κενή γραμμή στην οθόνη (χρήσιμο για διαχωρισμό στοιχείων).

Η ΓλωσσοΜάθεια, για πιο ευανάγνωστα αποτελέσματα, υποστηρίζει εκτός από τη ΓΡΑΨΕ και την εντολή “ΓΡΑΨΕ_” (δηλ. με μια κάτω-παύλα).
Η εντολή αυτή εμφανίζει τιμές ή μηνύματα στην οθόνη, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΤΗ ΓΡΑΦΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ. Κάτι τέτοιο μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις που προτιμάται η διατεταγμένη εμφάνιση δεδομένων, όπως π.χ. στους διδιάστατους πίνακες.

Αυτό το πρόσθετο χαρακτηριστικό υλοποιήθηκε για πρακτικούς μόνο σκοπούς και δεν περιλαμβάνεται στο μάθημα της ΑΕΠΠ


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δομή επιλογής “ΑΝ”

ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_1 ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_1]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ή
ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_1 ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_1]
ΑΛΛΙΩΣ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_2]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ή
ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_1 ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_1]
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_2 ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_2]
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_3 ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_3]
:
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_Ν ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_Ν]
ΑΛΛΙΩΣ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ή
ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_1 ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_1]
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_2 ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_2]
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_3 ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_3]
:
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗ_Ν ΤΟΤΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ_Ν]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ x>0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Θετικός'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΑΝ x>0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Θετικός'
ΑΛΛΙΩΣ
 ΓΡΑΨΕ 'Αρνητικός ή μηδέν'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ x>0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Θετικός'
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ x<0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Αρνητικός' 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΡΑΨΕ 'Μηδέν' 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ x>0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Θετικός'
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ x<0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Αρνητικός' 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ x>0 Ή x<0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Διάφορος του μηδενός'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΟΧΙ x<>0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Ίσος με μηδέν'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ x>=100 ΚΑΙ x<=999 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Τριψήφιος'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Οι συνδυασμοί “>=”, “<=” και “<>” χρησιμοποιούνται για τις έννοιες “μεγαλύτερο-ίσο”, “μικρότερο-ίσο” και “διάφορο”, λόγω αδυναμίας των πληκτρολογίων να εμφανίσουν με άμεσο τρόπο αυτά τα μαθηματικά σύμβολα.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δομή επιλογής “ΕΠΙΛΕΞΕ”

ΕΠΙΛΕΞΕ ΟΝΟΜΑ_ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ_Η_ΟΝΟΜΑ_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_Α1, ΤΙΜΗ_Α2, … , ΤΙΜΗ_Αn
        [ΕΝΤΟΛΕΣ]
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_Β1, ΤΙΜΗ_Β2, … , ΤΙΜΗ_Βn
        [ΕΝΤΟΛΕΣ]
    :
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_Ν1, ΤΙΜΗ_Ν2, … , ΤΙΜΗ_Νn
        [ΕΝΤΟΛΕΣ]
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
        [ΕΝΤΟΛΕΣ]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ή
ΕΠΙΛΕΞΕ ΟΝΟΜΑ_ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ_Η_ΟΝΟΜΑ_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_Α1, ΤΙΜΗ_Α2, … , ΤΙΜΗ_Αn
        [ΕΝΤΟΛΕΣ]
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_Β1, ΤΙΜΗ_Β2, … , ΤΙΜΗ_Βn
        [ΕΝΤΟΛΕΣ]
    :
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_Ν1, ΤΙΜΗ_Ν2, … , ΤΙΜΗ_Νn
        [ΕΝΤΟΛΕΣ]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΕ x
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
  ΓΡΑΨΕ 'Ένα'
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
  ΓΡΑΨΕ 'Δύο'
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΡΑΨΕ 'Ούτε ένα ούτε δύο'
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΕ 5*α-2
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1..9
  ΓΡΑΨΕ 'Μονοψήφιος'
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10..99
  ΓΡΑΨΕ 'Διψήφιος'
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 100..999, 50000
  ΓΡΑΨΕ 'Τριψήφιος ή 50000'
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δομή επανάληψης “ΓΙΑ”

ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛ ΑΠΟ ΑΡΧ_ΤΙΜΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛ_ΤΙΜΗ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ή
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛ ΑΠΟ ΑΡΧ_ΤΙΜΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛ_ΤΙΜΗ ΜΕ ΒΗΜΑ Β
    [ΕΝΤΟΛΕΣ]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
 ΔΙΑΒΑΣΕ πιν[κ]
 ΓΡΑΨΕ κ, πιν[κ]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 7*x ΜΕΧΡΙ α+α/2
 ΓΡΑΨΕ i, x
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 15 ΜΕΧΡΙ 0 ΜΕ ΒΗΜΑ -1
 ΓΡΑΨΕ 'Το τετράγωνο του i είναι: ', i*i
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ κ ΜΕΧΡΙ α ΜΕ ΒΗΜΑ μ
 ΓΡΑΨΕ 'Το τετράγωνο του i είναι: ', i^2
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ ΒΗΜΑ 0.3
 ΓΡΑΨΕ κ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ ΒΗΜΑ -0.2
 ΓΡΑΨΕ 'i=', i
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Αν το ΒΗΜΑ είναι θετικό και η αρχική τιμή είναι μεγαλύτερη από την τελική, οι εσωτερικές εντολές της ΓΙΑ δε θα εκτελεστούν ούτε μία φορά.
Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που το βήμα είναι αρνητικό και η αρχική τιμή είναι μικρότερη από την τελική.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δομή επανάληψης “ΟΣΟ”

ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

μ <-- 1
ΟΣΟ μ<10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Το τετράγωνο του ', μ, ' είναι: ', μ*μ
 μ <-- μ+1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

κ <-- 100 
ΟΣΟ κ>50 ΚΑΙ x<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 ΔΙΑΒΑΣΕ x
 ΓΡΑΨΕ xx+5x-2
 κ <-- κ-3
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δομή επανάληψης “ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ”

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ]
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ένα διψήφιο αριθμό:'  
 ΔΙΑΒΑΣΕ αριθμ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ αριθμ>=10 ΚΑΙ αριθμ<=99

i <-- 1 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΡΑΨΕ i*i
 i <-- i+1
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ i*i>100


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τελεστές “DIV” και “MOD”

ΜΕΤΑΒΛ_Η_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ DIV ΜΕΤΑΒΛ_Η_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΛ_Η_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
MOD ΜΕΤΑΒΛ_Η_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

λ <-- x DIV 2
y <-- (κ^2-34) MOD (α/2)
ΑΝ x MOD 2=0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός x είναι ΑΡΤΙΟΣ!'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

DIV: Ακέραιο πηλίκο (π.χ. 5 DIV 2 = 2).
MOD: Ακέραιο υπόλοιπο διαίρεσης (π.χ. 10 MOD 3 = 1).
Οι τελεστές αυτοί εφαρμόζονται μόνο σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ τιμές/παραστάσεις/μεταβλητές και επιστρέφουν αριθμούς τύπου ΑΚΕΡΑΙΟΥ.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ενσωματωμένες μαθηματικές συναρτήσεις

ΗΜ(Χ): Ημίτονο του Χ
ΣΥΝ(Χ): Συνημίτονο του Χ
ΕΦ(Χ): Εφαπτομένη του Χ
Τ_Ρ(Χ): Τετραγωνική ρίζα του Χ
Α_Μ(Χ): Ακέραιο μέρος του Χ
Α_Τ(Χ): Απόλυτη τιμή του Χ
Α^Χ: Ύψωση του Α στη δύναμη Χ
ΛΟΓ(Χ): Φυσικός λογάριθμος του Χ
Ε(Χ): eX

ΔΙΑΒΑΣΕ α, β, γ, δ
ΓΡΑΨΕ ΗΜ(α), Τ_Ρ(β), Α_Τ(γ), δ^3
ΓΡΑΨΕ κ^(-2), x^(4*y-8), 5^3.91

Η συνάρτηση Α_Μ() επιστρέφει αριθμό τύπου ΑΚΕΡΑΙΟΥ.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τμηματικός Προγραμματισμός – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑ(ΠΑΡ1, ΠΑΡ_2, …, ΠΑΡΝ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    [δήλωση παραμέτρων και τοπικών μεταβλητών]
ΑΡΧΗ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ]
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διπλασίασε(αριθμός)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: αριθμός
ΑΡΧΗ
 αριθμός <-- 2*αριθμός
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οι διαδικασίες επιστρέφουν αποτελέσματα μέσω των παραμέτρων τους.
Συνεπώς, αλλαγή στην τιμή μιας παραμέτρου που θα γίνει μέσα σε μια διαδικασία, θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά την επιστροφή στο κύριο πρόγραμμα.
Για το λόγο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείτε σαν παραμέτρους μόνο μεταβλητές και όχι σταθερές ή αριθμητικές παραστάσεις.
Οι διαδικασίες καλούνται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ, π.χ.: ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ(Χ)


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τμηματικός Προγραμματισμός – ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑ(ΠΑΡ1, ΠΑΡ_2, …, ΠΑΡΝ): ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    [δήλωση παραμέτρων και τοπικών μεταβλητών]
ΑΡΧΗ
    [ΕΝΤΟΛΕΣ]
    ΟΝΟΜΑ <– τιμή
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Τρίτη_δύναμη(αριθμός): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: αριθμός 
ΑΡΧΗ
 Τρίτη_δύναμη <-- αριθμός^3
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Οι συναρτήσεις επιστρέφουν αποτέλεσμα μέσω του ονόματός τους.
Συνεπώς, αλλαγή στην τιμή μιας παραμέτρου που θα γίνει μέσα σε μια συνάρτηση, παύει να υφίσταται μετά την επιστροφή στο κύριο πρόγραμμα.
Για το λόγο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείτε σαν παραμέτρους μεταβλητές, σταθερές ή αριθμητικές παραστάσεις.
Οι συναρτήσεις καλούνται όπως και οι ενσωματωμένες μαθηματικές συναρτήσεις της ψευδογλώσσας, π.χ.: ΓΡΑΨΕ ΤΡΙΤΗ_ΔΥΝΑΜΗ(34)


ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δήλωση τερματισμού προγράμματος

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εύρεση_μεγίστου
< Προηγούμενο: Γενικά
ΓλωσσοΜάθεια – Συντακτικό
Επόμενο: Φωτογραφίες >