Ήλιος


Ήλιος
Γενικά

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) “ΗΛΙΟΣ” αναπτύχθηκε για τη μηχανοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία διοικητικών δομών, στις οποίες απαιτείται η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, είναι ο κατακερματισμός της πληροφορίας στα επιμέρους τμήματα-γραφεία.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί τις ακόλουθες σοβαρές δυσλειτουργίες:

  • Την τήρηση πολλαπλών αντιγράφων των ίδιων, πολλές φορές, δεδομένων με συχνό φαινόμενο την ύπαρξη λανθασμένων ή μη-επικαιροποιημένων στοιχείων.
  • Τη δυσκολία (υπό την έννοια της μη-άμεσης) πρόσβασης από το προσωπικό ενός τμήματος στα δεδομένα που διαχειρίζεται κάποιο άλλο τμήμα της υπηρεσίας.

Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με απόλυτη επιτυχία από ένα ΟΠΣ, αρκεί αυτό να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

  • Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μια κεντρική Βάση Δεδομένων (ΒΔ), σε σύγχρονο και ασφαλή διακομιστή.
  • Όλοι οι υπολογιστές της υπηρεσίας (και μόνο αυτοί) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στην κεντρική ΒΔ.
  • Το περιβάλλον χρήσης θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό, αποδοτικό και η σχεδίασή του να γίνεται σε συνεννόηση με το προσωπικό που θα το χρησιμοποιεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις υποδείξεις του.
  • Για τη σύνδεση ενός χρήστη θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί επιτυχώς πιστοποίηση της ταυτότητάς του, με εισαγωγή ονόματος χρήστη και προσωπικού κωδικού πρόσβασης.
  • Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα των επιμέρους τομέων του ΟΠΣ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Το ΟΠΣ “Ήλιος” είναι στη διάθεση όποιας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης επιθυμεί να το αξιοποιήσει, φυσικά δωρεάν.

Ήλιος – Γενικά
Επόμενο: Χαρακτηριστικά >